FANDOM


火屬性 木屬性 雷屬性 水屬性
No. 0001~0100 No. 0101~0200 No. 0201~0300 No. 0301~0400
編號 角色 種族 類型 cost值 取得方式
No. 0003 0003.png
Data.0003
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0004 0004.png
Data.0004
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0011 0011.png
Data.0011
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0012 0012.png
Data.0012
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0023 0023.png
Data.0023
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0024 0024.png
Data.0024
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0027 0027.png
Data.0027
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0028 0028.png
Data.0028
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0035 0035.png
Data.0035
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0036 0036.png
Data.0036
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0043 0043.png
Data.0043
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0044 0044.png
Data.0044
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0051 0051.png
Data.0051
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0052 0052.png
Data.0052
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0059 0059.png
Data.0059
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0060 0060.png
Data.0060
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0068 0068.png
Data.0068
★1 一般關卡
活動關卡
No. 0069 0069.png
Data.0069
★2 一般關卡
活動關卡
No. 0070 0070.png
Data.0070
★3 一般關卡
活動關卡
No. 0079 0079.png
Data.0079
★3 【一次限定】幸福的形式
關卡獎勵
No. 0080 0080.png
Data.0080
★4 No.0079 進化
No. 0088 0088.png
Data.0088
★3 連線點數轉蛋
No. 0089 0089.png
Data.0089
★4 No.0088 進化
No. 0090 0090.png
Data.0090
★5 No.0089 進化

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基